เขียนแบบด้วยโปรแกรม SolidWorks (Solid Modeling)

        
    
            
 
โปรแกรม SolidWorks เป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูงมากประกอบด้วย 3ส่วนหลักๆคือ การสร้าง Part, การเขียน Drawing, การประกอบชิ้นงาน Assembly และยังสามารถเขียนชิ้นงานที่เป็น solid หรือ surface
 

เนื้อหาหลักสูตร SolidWorks :

อธิบายและทำความเข้าใจพื้นฐานทางวิศวกรรม

อธิบายภาพรวมของโปรแกรม และการใช้งานเบื้องต้น

- เข้าสู่การใช้เครื่องมือการวาดเส้นร่าง (Sketch Toolbar)

- การเลือกระนาบที่เหมาะสมในการทำงาน

- การสร้างชิ้นงาน (Part) ใหม่

- การเลือกและสร้างระนาบที่เหมาะสมกับการสร้างงาน 3 มิติ

- การซูม การหมุน การย้าย และการแสดงภาพชิ้นงานลักษณะต่างๆ

- การแสดงผลที่หน้าต่างแบบต่างๆ การย้าย (Move), การหมุน (Rotate) ชิ้นงาน

- การย้าย (Move), การหมุน (Rotate) ชิ้นงาน

- กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นงาน 2 ชิ้น

กลุ่มคำสั่งในการ Sketch

- เริ่มต้นด้วยสเก็ต (Sketch)

- อธิบายคำสั่งที่ใช้กับงาน 2 มิติ

- การวัดค่าต่างๆรวมถึงการให้ขนาด และการปรับค่าต่างๆจากการให้ขนาด

- เรียนรู้และเข้าใจการใช้ตัวตัวช่วยกำหนดความสัมพันธ์ (Relations)

 

กลุ่มคำสั่งในการขึ้นรูปชิ้นงาน

- อธิบาย คำสั่งที่ใช้กับงานสร้างงาน 3 มิติ

- การกำหนดขนาดและการเปลี่ยนขนาด (Extrude)

- การเจาะรูให้ทะลุโดยคำสั่ง Extrude Cut

- การลบเหลี่ยมและมุม โดยใช้คำสั่ง Fillet และ Chamfer

- การกำหนดความหนาให้กับชิ้นงาน โดยใช้คำสั่ง Shell

- การสร้างระนาบเอง (Plane)

- การคัดรอกเส้นรอบจุด (Circular sketch pattern)

- การคัดลอกชิ้นงานโดยการหมุนรอบแกน (Cir pattern)

- การเพิ่มความหนาโดยหมุนรอบแกน (Revolve)

- การตัดโดยใช้หน้าตัดหมุนรอบแกน(Cut-revolve)

- สร้างชิ้นงานอีกครั้งจากตัวชิ้นงาน (Mirror)

- สร้างชิ้นงานด้วยคำสั่ง Cut – Sweep

- สร้างชิ้นงานด้วยคำสั่ง Sweep

- การสร้างข้อความให้กับชิ้นงาน

- การสร้างสปริงด้วยคำสั่ง Helix

 

กลุ่มคำสั่งในการประกอบชิ้นงาน

 

กลุ่มคำสั่งในสร้าง Sheet Format

- การเลือก Sheet Format ขนาดต่างๆ

- การนำชิ้นงานเข้ามา ในภาพเขียนแบบฉาย

- การใส่ขนาด, องศา และกำหนดมุมมองที่ต้องการ

- การแก้ไขขนาดของชิ้นงาน

- การสร้างภาพตัดขวางของชิ้นงาน และการใส่ลวดลายให้ภาพตัดขวาง

- การสร้างใบรายการวัสดุ(Bill of material)

- การตั้งค่า Drawing sheet

- การพิมพ์ภาพเขียนแบบฉาย (Print) 

- การบันทึก (Save)

- สรุปภาพรวมทั้งหมดของการเรียนการสอน

 

* รายละเอียดของการสอนอาจมีการยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของผู้เรียน

** การสอนเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจและรู้จักประยุกต์การใช้งาน

 

ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น

- การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

- มีความรู้พื้นฐานทางด้านการออกแบบ เขียนแบบ

 


วิทยากร

ว่าที่ ร้อยตรี เชิดศักดิ์  เพาะบุญ (อ.พล)

การศึกษา

                 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)
 -
สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
เหตุใด ท่านต้องการเรียนเขียนแบบวิศวกรรม
เพื่อสมัครงาน/เปลี่ยนงาน
เพื่อใช้ในธุรกิจส่วนตัว
เพื่อใช้ในการเรียน
เพื่อเพิ่มทักษะการทำงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้/เพื่อให้รู้

  
© 2017 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com